HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

Siklód webkamera

 play-309042 960 720

Közérdekű információk

537005, Etéd, Fő u. 469.

Hargita megye

Tel:0266-226201

Fax: 0266-226259 

comunaatid@yahoo.com

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

 

Facebook Like Box

Önkormányzat Facebook

Primăria COMUNEI ATID, judeţul Harghita

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante:

Șef Serviciul Volunar al Situațiilor de Urgență, grad II la Compartimentul de Serviciu Public pentru Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Atid

Condiţii de participare:

Condiţii generale

-        candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.: 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Condiţii specifice:

-        studii liceale, respectiv studii medii liceale, sau studii generale

-        să aibă avizul inspectoratului competent teritorial

-        să fie apt din punct de vedere fizic, medical, si psihologic

-        vechime în muncă minim 2 ani

Data ora și locul desfășurării concursurilor:

Proba scrisă va avea loc în data de28 ianuarie 2022, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Atid, satul Atid nr. 469 jud. Harghita. Interviul va avea loc în ziua următoare la data de 01 februarie 2022, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Atid, satul Atid nr. 469, jud. Harghita.

Dosarul de concurs poate fi depus de la data publicării prezentei până la 15 ianuarie 2022.

Bibliografia concursului va conține următoarele:

  1. Constituția României;
  2. OUG 57/2019 privind Codul administrativ
  3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  4. Ordinul 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
  5. Hotărârea nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice;
  6. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;
  7. Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  8. Hotărârea nr. 1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare.

Bibliografia se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data publicării examenului.

Informaţii suplimentare, bibliografia necesară, anunțul de organizare a concursului precum și fișa postului se găsesc pe site-ul comunei Atid: www.atid.ro. Pentru informaţii suplimentare legate de concursul de recrutare, candidaţii se pot adresa Secretarului General din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Atid, Comuna Atid sat Atid nr. 469, jud. Harghita. Telefon: 0266226201

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Atid, judeţul Harghita, organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 

Informaţii concurs

 

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 19.05.2021, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Atid, judeţul Harghita
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoană de contact:Peter Andrei, secretar general, Telefon/Fax 0266 226 201 E-mail comunaatid(at)yahoo.com
Data afişării: 16.04.2021, ora 08:00

 

Informaţii posturi scoase la concurs

 

Consilier

Descriere post

Clasa: I

Grad: asistent

 

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: BUGET-FINANTE,CONTABILITATE,TAXE SI IMPOZITE

  

Localizare post

PRIMĂRIA COMUNEI ATID

Localitate: ATID

Judeţ: HARGHITA

 

 

 

Condiţii de participare

 

-studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice
-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 an 

 

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

 

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

 

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

 

Bibliografia / tematica:
1. Constituţia României, republicată
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare
8. H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Tematica concursului reprezintă verificarea cunoştinţelor teoretice a candidaţilor privind finanţele publice locale, contabilitatea instituţiilor publice, funcţionarea aparatului de specialitate al primarului şi drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici respectiv statutul acestora.